Gweithio gyda ni

Ein trydydd nod yw gweithio mewn partneriaeth ar draws pob sector. Er ein bod yn gwbl ymrwymedig i egwyddorion perchnogaeth gymunedol a datblygiad ar lawr gwlad, fe wyddom, heb ymrwymiad cyrff statudol a chefnogaeth fasnachol gref, y gall y gwaith o ddatblygu cynlluniau ynni adnewyddadwy fod yn araf ac yn heriol. 

Ein hethos yw gwaredu cynifer o rwystrau â phosibl drwy fod yn agored i gynlluniau rhannu a’u manteision gyda phartneriaid busnes sydd â’r sgiliau a’r asedau iawn. 

Mae gennym fodel cyd-fenter glir sy’n caniatáu i ni rannu elw’r cynlluniau a’u manteision gyda buddsoddwyr, neu bartneriaid datblygu, a gellir gweld y cyd-fentrau hyn ar waith dan Prosiectau.

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw syniadau, neu os hoffech wybod rhagor.