Gwynt

Mae potensial sylweddol gan dyrbinau gwynt i gyfrannu at y cyfuniad o ynni adnewyddadwy. Byddan nhw’n talu costau’n ôl fel arfer ymhen rhwng pump a deng mlynedd, ac mae tyrbin mawr yn ad-dalu ei ‘ôl troed’ amgylcheddol o fewn blwyddyn. Fel sydd wedi’i ddangos yn yr Alban yn enwedig, gall prosiectau gwynt cymunedol greu ffrydiau incwm sylweddol iawn i’r cymunedau sy’n berchen arnyn nhw, gan gynyddu cynaladwyedd ac ansawdd bywyd yn eu cymunedau.

Ar hyn o bryd mae gennym ni grant gan Ynni’r Fro i ddatblygu safle tyrbin 500kW sengl yn nwyrain Sir Gaerfyrddin. Mae hon yn fenter ar y cyd gyda Seren Energy Ltd.  Os caiff ei ganiatáu a’i adeiladu, bydd y cynllun hwn yn cynhyrchu tua 1.9GW o drydan y flwyddyn, gan arbed 1000t o garbon deuocsid y flwyddyn a chreu incwm i Ynni Sir Gâr o tua £60,000 y flwyddyn dros 25 mlynedd.

Yn ddiweddar hefyd rydym ni wedi ennill cyllid i ddatblygu map o ddarpar safleoedd tyrbin gwynt at ddefnydd cymunedol yn y sir. Bydd hwn ar gael yn ardal yr aelodau pan fydd wedi’i gwblhau.