Aelodau

Hyd yn hyn, mae ganddom ni dros 200 aelod, ac rydym yn awyddus iawn i gael mwy o gefnogaeth.

Mae ein aelodau/buddsoddwyr presennol wedi cael cynnig llog o 5.6% ers diwrnod eu buddsoddiad. Mae sawl un wedi dewis ail-buddsoddi hyn ar yr un cyfradd o 5.6%.

Er gwaethaf llwyddo i godi £800,000 trwy ein cynnig cyfranddaliad diwethar, rydym dal i dalu Finance Wales 7.5% ar benthyciad o £450,000. Rydym yn gwerthfawrogi cefnogaeth FW o ynni cymunedol yng Nghymru, ond mae y cyfradd uwch yn golygu llai o fudd i Sir Gâr, newid hinsawdd, effeithlonrywdd ynni a taclio tlodi tanwydd yn ein cymunedau.

Felly, mae'r Bwrdd wedi penderfynu i lansio y cyfle olaf i aelodau presennol a newydd i fuddsoddi yn y menter llwyddianus hon am 5.6%. Mi fydd y cyfle yn bodoli hyd tan Medi y 30ain 2017.

Rydym yn gofyn arnoch i ddod yn Aelod newydd neu i ymestyn eich aelodaeth yn ein Cymdeithas sydd eisoes yn trawsnewid cymunedau, yn ymladd newid hinsawdd ac yn y sefyllfa o allu cynnig ein holl Aelodaeth â adenillion teg ar eu buddsoddiad.

Mae Ynni Sir Gâr yn Gymdeithas Budd Cymunedol a'i sefydlwyd yn 2012 yn dilyn blwyddyn o ymgynghori gyda cymunedau, busnesau, cynghorwyr a swyddogion. Ein nod yw i gefnogi grwpiau cymunedol sydd yn dioddef o tlodi tanwydd ac yn pryderu am ddiogelwch ynni a newid hinsawdd; creu prosiectau ynni adnewyddol sydd yn cael eu rhedeg gan pobol nid am elw, gydag unrhyw arian dros ben yn cael ei ail-fuddsoddi yn yr economi leol.

Mae ein tyrbin gwynt 500kW yn cynhyrchu ynni carbon isel a glân am o leuaf y dwy degawd nesaf. Ni fyddai wedi bod yn bosib i ni gyflawni y prosiect hon heb cefnogaeth a help ariannol ein aelodau presennol.

Prif gymhelliad y cynnig cyfranddaliad hwn yw i gynyddu aelodaeth, cadw'r budd ymysg ein aelodaeth a sicrhau llais cryfach i Ynni Sir Gâr a'r sector ynni cymunedol yng Nghymru llais cryfach yn maes hyrwyddo gweithredu ar newid hinsawdd yn llywodraeth leol ac yn genedlaethol.

Rydych yn cael eich gwahodd i fod yn aelod o'r Gymdeithas am gyn lleied a £100. Disgwylir y bydd aelodau yn derbyn ad-daliad teg ar ei buddsoddiad wedi ei rhagamcamu i fod yn 5.6% IRR.

Mae ein strwythyr gwaith wedi ei seilio ar gymdeithasau adnewyddadwy llwyddianus eraill ar draws y DU, gan gynnwys sawl tyrbin gwynt a'u berchnogwyd gan gymunedau.

Rydym yn wir obeithio y byddwch yn ystyried ymuno â ni fel Aelod o Ynni Sir Gâr. Mae ganddom ni llawer o gyfleon i helpu dinasyddion ein cymunedau.