Buddsoddi mewn Cynigion Cyfrannau


Mae adeiladu prosiectau ynni adnewyddadwy’n fusnes drud, ac rydym ni’n disgwyl buddsoddi miliynau o bunnoedd yn Sir Gaerfyrddin i weithio at ein nodau. Er ein bod yn disgwyl ennill rhai grantiau, a chael buddsoddiad preifat a chyllid gan fanciau mewn modd traddodiadol, rydym ni’n anelu at godi cymaint â phosibl o’r arian hwn drwy gynigion cyfrannau. Byddwn yn ceisio cymeradwyaeth y FSA (yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol) ar gyfer pob cynnig o gyfrannau ac am gadarnhad o’u cymhwysedd dan y Cynllun Buddsoddi Menter. Bydd hyn yn cynnig y manteision canlynol:

Gall buddsoddwyr sy’n drethdalwyr hawlio 30% o’u buddsoddiad yn ôl mewn gostyngiad yn y dreth dros dair blynedd – dyna £300 ym mhob £1,000 a fuddsoddir, neu 10% y flwyddyn
Byddwn yn anelu at dalu difidend o rhwng 3% a 7% yn flynyddol, yn amodol ar ddisgresiwn y Bwrdd, rhwng blynyddoedd 3 a 20 unrhyw gynllun penodol – mae hyn yn golygu mwy o arian yn yr economi leol
Mae cyllid a godir drwy gyfrannau’n rhatach na chyllid banc, sy’n golygu mwy o elw, a gaiff ei ail-fuddsoddi mewn mwy o gynlluniau lleol
Gall pobl leol fod yn berchen ar ran o’u prosiect eu hunain
Bydd pob prosiect yn rhan o bortffolio cynyddol, gan gynnig sicrwydd cryf os ceir problemau gydag unrhyw gynllun unigol
Bydd isafswm o gyfranddaliad, i’w gadarnhau, a gosodir uchafswm buddsoddiad dan y cynnig cyfrannau ar £20,000.  Cysylltwch â ni os hoffech chi drafod buddsoddi swm uwch.

Bydd gan bob cynnig cyfrannau ei ddogfennau ei hun yn nodi manylion telerau’r cynnig cyfrannau hwnnw, ynghyd â manylion am y cynllun sydd i’w gyllido.

Rydym ni hefyd yn edrych ar ffyrdd i weithio gyda sector yr Undebau Credyd, i greu cyfrifon cynilon sy’n helpu pobl i gynilo’r buddsoddiad isaf, gan sicrhau bod cynifer â phosibl o bobl yn cael eu cynnwys yn y cyfle i fod yn berchen ar ran o’u cynllun ynni adnewyddadwy lleol. Gwyliwch y gofod hwn…