Ynni Sir Gâr 

Mewn byd lle mae tlodi tanwydd yn broblem allweddol a chynyddol i fwy a mwy o gartrefi, mae tanwydd ffosil yn adnodd sy’n prinhau ac yn cynyddu o ran cost.

Her tlodi tanwydd sy’n gyrru nodau Ynni Sir Gâr ynghyd â newid yn yr hinsawdd. Mae ein hangen am wres ac ynni trydanol yn lleol ac yn fyd-eang, fel y mae’r angen i dorri ar faint o nwyon tŷ gwydr rydym ni’n eu cynhyrchu drwy ddefnyddio tanwydd ffosil.

"Gall cyflenwi arbedion ynni a chynlluniau ynni adnewyddadwy fod yn her wirioneddol i gymunedau bach. Rydym ni’n credu bod gan gymunedau hawl i ddefnyddio ac elwa’n uniongyrchol ar eu hadnoddau naturiol, a’n nod ni yw darparu digon o gymorth i gyflawni pob cynllun posibl, gan adael cymaint â phosibl o’r rheolaeth a’r elw yn y gymuned." Neil Lewis, Cadeirydd, Ynni Sir Gar

Er bod gan lywodraeth a busnes swyddogaethau allweddol yn cyflawni newid ar y materion hyn, rydym ni’n teimlo bod gan gymunedau ran hanfodol i’w chwarae a chyfrifoldeb i wynebu’r her hefyd. Rydym ni hefyd yn credu y gall ymgymryd â’r her honno a chynllunio dyfodol lle’r ydym ni’n perchnogi ac yn creu ynni cynaliadwy fod yn sbardun ar gyfer creu cymunedau cryfach, mwy gwydn a hapusach.

Er ein bod yn cydnabod bod archwiliadau ynni, a dull o leihau defnydd o ynni sydd wedi’i gynllunio, yn flaenoriaeth o ran effeithlonrwydd ynni, fe welwn ni’r potensial sydd gan gynlluniau ynni adnewyddadwy i ennill arian fel modd i sicrhau’r adnoddau i gyflenwi’r nodau hynny. 

Gallwn adeiladu dyfodol mwy disglair, glân a chyfoethog i’n cymunedau, drwy weithio gyda’n gilydd.

Carmarthenshire Energy renewable energy and energy saving projects

Wind

Our first renewable energy installation, a 500kW wind turbine Read more...

Hydro

We are working on a hydro scheme in Pentrecwrt. Read more...

Local Energy Action

A new project in Carmarthenshire, find out how you can become an Energy Champion.

Solar

Solar is a very popular form of renewable energy and we have worked on various projects. Read more...

Renew Wales

Carmarthenshire Energy hosts one of the two Carmarthenshire Co-ordinators for the Renew Wales programme, read more...

Energy Saving

Find out about the community groups engaged in energy saving.

Energy Auditing

We have been working with partners to develop a process of measuring energy consumption, read more...

All our Projects

 Read about the rest of our projects, and the project we would like to do.