Nodau ac Amcanion

Mewn byd lle mae tlodi tanwydd yn broblem allweddol a chynyddol i fwy a mwy o gartrefi, mae tanwydd ffosil yn adnodd sy’n prinhau ac yn cynyddu o ran cost.

Her tlodi tanwydd sy’n gyrru nodau Ynni Sir Gâr ynghyd â newid yn yr hinsawdd. Mae ein hangen am wres ac ynni trydanol yn lleol ac yn fyd-eang, fel y mae’r angen i dorri ar faint o nwyon tŷ gwydr rydym ni’n eu cynhyrchu drwy ddefnyddio tanwydd ffosil.

"Gall cyflenwi arbedion ynni a chynlluniau ynni adnewyddadwy fod yn her wirioneddol i gymunedau bach. Rydym ni’n credu bod gan gymunedau hawl i ddefnyddio ac elwa’n uniongyrchol ar eu hadnoddau naturiol, a’n nod ni yw darparu digon o gymorth i gyflawni pob cynllun posibl, gan adael cymaint â phosibl o’r rheolaeth a’r elw yn y gymuned." Neil Lewis, Cadeirydd, Ynni Sir Gar

Er bod gan lywodraeth a busnes swyddogaethau allweddol yn cyflawni newid ar y materion hyn, rydym ni’n teimlo bod gan gymunedau ran hanfodol i’w chwarae a chyfrifoldeb i wynebu’r her hefyd. Rydym ni hefyd yn credu y gall ymgymryd â’r her honno a chynllunio dyfodol lle’r ydym ni’n perchnogi ac yn creu ynni cynaliadwy fod yn sbardun ar gyfer creu cymunedau cryfach, mwy gwydn a hapusach.

Er ein bod yn cydnabod bod archwiliadau ynni, a dull o leihau defnydd o ynni sydd wedi’i gynllunio, yn flaenoriaeth o ran effeithlonrwydd ynni, fe welwn ni’r potensial sydd gan gynlluniau ynni adnewyddadwy i ennill arian fel modd i sicrhau’r adnoddau i gyflenwi’r nodau hynny. 

Gallwn adeiladu dyfodol mwy disglair, glân a chyfoethog i’n cymunedau, drwy weithio gyda’n gilydd.


Gall aelodau weld ein rheolau llawn yma neu gellir cael copi drwy wneud cais.